Vitajte na našich nových stránkach


Cieľom OZ Centrum prevencie mládeže, CPM, je prevencia sociopatogénnych javov v oblasti vzniku závislostí, predchádzanie rôznych foriem násilia, šikanovania, rasizmu a xenofóbie, poskytovanie informácií a poradenstva pri riešení problémov detí a mládeže.

Pripravujeme rôzne vzdelávacie, tréningové a školiace aktivity deti a mládež ako poskytnutie zmysluplnej náhrady pred ohrozením rôznymi závislosťami ako najefektívnejší spôsob prevencie organizovaním vzdelávacích, športových, rekreačných a kultúrno-výchovných aktivít.

Naše aktivity smerujú aj do oblasti medzinárodných výmen, komunikácií so zahraničnými partnermi, hľadanie nových voľno - časových aktivít v oblasti práce s mládežou.

Centrum Prevencie Mládeže mesta Čadca aktívne pôsobí v oblasti práce s mládežou už od roku 2008, kedy sme založili klub mládeže proti kriminalite. V tomto klube sa zameriavame na prácu s mládežou. Naším hlavným zameraním je neformálne vzdelávanie detí a mládeže v prevencii rizikového správania, rozvoj dobrovoľníkov, podpora aktívneho občianstva detí a mládeže, participácia detí a mládeže na projektoch samosprávy s cieľom posilniť postavenie mladých ľudí vo verejnom živote, príprava rovesníckych preventívnych projektov, informačné a osvetové kampane zamerané na prevenciu negatívnych javov detí a mládeže v našom meste, zapájaním detí do činností v komunitách s cieľom rozvíjať ich tvorivý potenciál a pod.Čo ponúkame


Dobrovoľníctvo, aktívne občianstvo.

Naším hlavným zameraním je neformálne vzdelávanie detí a mládeže v prevencii rizikového správania, rozvoj dobrovoľníkov, podpora aktívneho občianstva detí a mládeže, participácia detí a mládeže na projektoch samosprávy s cieľom posilniť postavenie mladých ľudí vo verejnom živote, príprava rovesníckych preventívnych projektov, informačné a osvetové kampane zamerané na prevenciu negatívnych javov detí a mládeže v našom meste, zapájaním detí do činností v komunitách s cieľom rozvíjať ich tvorivý potenciál a pod. 


Vzdelávanie. 

Pripravujeme rôzne vzdelávacie, tréningové a školiace aktivity deti a mládež ako poskytnutie zmysluplnej náhrady pred ohrozením rôznymi závislosťami ako najefektívnejší spôsob prevencie organizovaním vzdelávacích, športových, rekreačných a kultúrno-výchovných aktivít.

Prevencia rizikového správania detí+ poradenstvo.

Organizácia realizuje  reventívny projekt pod názvom Nenič, ale chráň svoje mesto, Nemusíš to zažiť v rámci Európskeho týždňa boja proti drogám, zriadila Informačno-poradenské centrum pre deti a mládež, realizuje zážitkovo preventívnu aktivitu Netolerujeme žiadne formy násilia, Šanca správnych rozhodnutí, bezpečná komunita, projekty zamerané na prevenciu drog, násilia a pod. 

Rýchly kontakt

Napíšte nám

CPM-Centrum prevencie mládeže Čadca
cpmcadca@gmail.com

Zavolajte nám

+421 908 499 210, +421 907 404 700

© 2016 Spoločnosť. Hlavné námestie 5, Bratislava, 811 01
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!