O nás/About us

Váš úspech je pre nás motiváciou. 

Centrum Prevencie Mládeže mesta Čadca aktívne pôsobí v oblasti práce s mládežou už od roku 2008, kedy sme založili klub mládeže proti kriminalite. V tomto klube sa zameriavame na prácu s mládežou. Naším hlavným zameraním je neformálne vzdelávanie detí a mládeže v prevencii rizikového správania, rozvoj dobrovoľníkov, podpora aktívneho občianstva detí a mládeže, participácia detí a mládeže na projektoch samosprávy s cieľom posilniť postavenie mladých ľudí vo verejnom živote, príprava rovesníckych preventívnych projektov, informačné a osvetové kampane zamerané na prevenciu negatívnych javov detí a mládeže v našom meste, zapájaním detí do činností v komunitách s cieľom rozvíjať ich tvorivý potenciál a pod. 

Cieľom OZ Centrum prevencie mládeže, CPM, je prevencia sociopatogénnych javov v oblasti vzniku závislostí, predchádzanie rôznych foriem násilia, šikanovania, rasizmu a xenofóbie, poskytovanie informácií a poradenstva pri riešení problémov detí a mládeže.

Pripravujeme rôzne vzdelávacie, tréningové a školiace aktivity deti a mládež ako poskytnutie zmysluplnej náhrady pred ohrozením rôznymi závislosťami ako najefektívnejší spôsob prevencie organizovaním vzdelávacích, športových, rekreačných a kultúrno-výchovných aktivít.


About Slovakia: https://www.youtube.com/watch?v=gSzWz9SpPMs&feature=emb_logo