Služby/services


Naše aktivity

Pripravujeme rôzne vzdelávacie, tréningové a školiace aktivity deti a mládež ako poskytnutie zmysluplnej náhrady pred ohrozením rôznymi závislosťami ako najefektívnejší spôsob prevencie organizovaním vzdelávacích, športových, rekreačných a kultúrno-výchovných aktivít.

Naše aktivity smerujú aj do oblasti medzinárodných výmen, komunikácií so zahraničnými partnermi, hľadanie nových voľno - časových aktivít v oblasti práce s mládežou.


Naše projekty

Projekty sú pripravené pre deti a mládež základných a stredných škôl nášho okresu :

 1. - "Nenič, ale chráň svoje mesto" - aktivita pre žiakov 5-9 ročník
 2. - "Nemusíš to zažiť "v rámci Európskeho týždňa boja proti drogám-aktivita pre žiakov 5-9 ročník
 3. -  Informačno-poradenské centrum pre deti a mládež
 4. - " Netolerujeme žiadne formy násilia" - aktivita pre žiakov 5-9 ročník
 5. -" Šanca správnych rozhodnutí " zameraný na preveciu fajčenia - aktivita pre žiakov 5-9 ročník
 6. - " Zaži to s nami " - športovanie a vzdelávanie detí a mládeže - pre deti od 8 do 15 rokov
 7. - " Záchranárik" - pre deti od 7 do 10 rokov 
 8. - " Bezpečný cyklista" -dopravné ihrisko pre deti od 3 do 12 rokov
 9. " Aktívny dobrovoľník" - vzdelávanie pre mládež od 10 do 25 rokov  rokov 
 10. " Animátor telom aj dušou" - vzdelávanie pre mládež od 15 rokov
 11. MDD - v krajine zázrakov 

Naše aktivity besedy sú interaktívne a zaujímavé. V prípade záujmu  nás neváhajte kontaktovať  na tel: Mgr.Voreková -0908 499 210 "Rôznorodosť bez predsudkov a konfliktov" 

Centrum prevencie mládeže o.z. v spolupráci s Mestom Čadca, Mestskou políciou Čadca rozbieha nový projekt "Rôznorodosť bez predsudkov a konfliktov" , ktorý finančne podporila Nadácia pre deti Slovenska. Projekt je zameraný na intervenciu a osvetu v prevencii diskriminácie, predsudkov a konfliktov. Cieľom projektu je v spolupráci s výchovnými poradcami škôl v našom meste zamerať sa na deti, mládež s problémom vznikajúcich sociálnopatologických javov ústiacich do prejavov rôznych foriem intolerancie. Pre tieto deti chceme pripraviť vzdelávacie aktivity zamerané na poskytovanie informácií o následkoch ich správania, o trestno-právnej zodpovednosti ich správania, integrácia do adekvátnych rolí postihnutých, informácie o deklarácií práv dieťaťa, o ľudských právach a pod. s cieľom pozitívne ovplyvňovať ich postoje, a následné šírenie rovesníckej prevencie na školách.


Projekt " Šanca pre správne rozhodnutia " 

Projekt " Nemusíš to zažiť" 

S dobrovoľníkmi prevádzkujeme celoročne dopravné ihrisko pre deti....